Zdjęcia losowe

 


 

Deklaracja dostępnosci

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-30.

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 535-66-00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Domu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Fałata. Do wejścia można przejść prowadzącym bezpośrednio chodnikiem  jak również z  parkingu  , nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo prowadzący do wejścia z placu dla samochodów służb ratowniczych. Wejście główne  jest ogólnodostępne w godzinach pracy administracji Domu jak i poza nimi do godz. 2000

Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni i działu administracyjno – gospodarczego.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 1. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, do korytarzy na poziomie wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem oraz pochylnia,  korytarze posiadają klatki schodowe, cały budynek wyposażony jest w windy , którymi można dotrzeć do  każdego korytarza na każdym poziomie Domu.
 2.  Budynek Domu architektonicznie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – nie posiada jednak informacji głosowych i  pętli indukcyjnych.
 3.  Przed budynkiem Domu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4.  Do budynku Domu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]